Algemene voorwaarden van de website van Weekendjewijn  

  1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Weekendjewijn”: het bedrijf achter www.weekendjewijn.nl , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
“Afnemer”: degene aan wie weekendjewijn zaken verkoopt en/of levert.
“website”: het geheel van webpagina’s, software, services en degelijke gekoppeld aan de domeinnaam weekendjewijn.nl
“webwinkel”: de online winkel van weekendjewijn op de “website”  

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Weekendjewijn, de overeenkomst(en) tussen Weekendjewijn en Afnemer betreffende aankoop van zaken, alsmede alle handelingen die met een en ander verband houden. Weekendjewijn kan te allen tijde de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.  

  1. Persoonsgegevens

Weekendjewijn kan de persoonsgegevens van de Afnemer verwerken, doordat deze gebruik maakt van de diensten van de website van Weekendjewijn en/of de webwinkel, omdat Afnemer deze heeft ingevuld bij het contactformulier, en/of omdat de Afnemer een account heeft aangemaakt op de website van Weekendjewijn. Weekendjewijn bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens afgegeven zijn. Weekendjewijn verstrekt de persoonsgegevens van de Afnemer alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

  1. De overeenkomst

Alle (prijs)aanbiedingen van Weekendjewijn zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijden herroepen of gewijzigd worden. De Afnemer dient bij een bestelling in de webwinkel het bestelformulier in zijn geheel in te vullen inclusief contactgegevens en afleveradres. Weekendjewijn accepteert alleen bestellingen met een afleveradres in Nederland, tenzij anders overeengekomen. Een overeenkomst  betreffende een aankoop via de webwinkel ontstaat wanneer Weekendjewijn een bevestigings-email stuurt naar Afnemer waarin Weekendjewijn de bestelling van de Afnemer bevestigt. Weekendjewijn zal bestellingen geplaatst door personen van onder de 18 jaar niet in behandeling nemen.  

  1. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Bij bestellingen vanaf €100 rekent Weekendjewijn geen leveringskosten. Voor bestellingen onder de €100 wordt een leveringsbijdrage van €4,95 in rekening gebracht. Bij verzending naar België wordt een leveringsbijdrage van 7,95 in rekening gebracht voor bestellingen onder de €150. Weekendjewijn behoudt zich het recht om prijzen te corrigeren die zijn vermeld in de webwinkel en/of in de bevestigings-email in geval van vergissingen en/of typefouten.  

  1. Betaling

Volledige betaling van de bestelling zal plaatsvinden door Afnemer aan het einde van het bestelproces in de webwinkel middels iDeal, of creditcard betaling. In geval van onvolledige/geen betaling is Weekendjewijn gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren.  

  1. Levering

Weekendjewijn gaat uit van de door haar geregistreerde aantallen in de levering. Bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Weekendjewijn behoudt zich het recht voor wanneer voorraden onverhoopt niet toereikend zijn een vergelijkbaar vervangend product te leveren in overleg met de Afnemer. Weekendjewijn streeft ernaar zaken conform overeenkomst te leveren op de door Afnemer aangegeven afleveradres. In het geval dat Afnemer niet tijdig kan afnemen, komen de door Weekendjewijn gemaakte kosten voor rekening van Afnemer. Weekendjewijn streeft ernaar de bestelling van Afnemer binnen 3 werkdagen te leveren, uiterlijk binnen 5 werkdagen. Weekendjewijn accepteert geen aansprakelijkheid op een te late levering.  

  1. Klachten en retourneren

De Afnemer dient de door Weekendjewijn aan hem geleverde zaken grondig op gebreken en volledigheid te controleren. Mochten de zaken niet voldoen aan de in de overeenkomst bevestigde zaken dient de Afnemer Weekendjewijn binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Afnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst door of namens de Afnemer. Tijdens deze termijn dient de Afnemer zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de Afnemer van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Weekendjewijn retourneren. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Afnemer zijn. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag (exclusief de door Weekendjewijn eerder gemaakte verzendkosten) aan de Afnemer worden overgemaakt.  

  1. Overmacht

Weekendjewijn is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden, zonder dat partijen gehouden zullen zijn tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Weekendjewijn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.  

  1. Registratie voor een Account en Inloggegevens

Indien Afnemer gemakkelijk gebruik wenst te maken van onderdelen van de website en/of een bestelling wenst te plaatsten in de webwinkel, kan Afnemer een account aanmaken bij het plaatsen van een bestelling door een online registratie formulier volledig in te vullen en te versturen aan Weekendjewijn. Tijdens het registratieproces kiest Afnemer een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer bij een volgende bestelling vergemakkelijkt toegang krijgt tot de diensten van de webwinkel. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Afnemer staat in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten. De Afnemer zal Weekendjewijn onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.  

  1. Rechten en verplichtingen van Weekendjewijn

Weekendjewijn zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de Afnemer. Weekendjewijn staat er niet voor in dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Weekendjewijn behoudt zich het recht voor om:

  • De website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen daarvan;
  • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen, of anderszins te wijzigen.

Weekendjewijn garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website actueel, compleet of accuraat is.  

  1. Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Weekendjewijn is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het bestuur van Weekendjewijn.  

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Weekendjewijn. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Weekendjewijn.  

  1. Vrijwaring aanspraken van derden

Afnemer vrijwaart Weekendjewijn ter zake van alle schade en kosten die Weekendjewijn lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de materialen van derden, een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig handelen jegens derde.